Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach

Stavebné úpravy Materskej školy v Bátovciach

klik pre zväčšenie

Projekt bol podporený z finančných zdrojov Európskej únie

Žiadateľ: Obec Bátovce

Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výška schválenej sumy:  118 152,14 €

Výška spolufinancovania zo strany obce: 6 218,53 €

Plánovaný začiatok realizácie projektu: jún 2018

Plánovaný koniec realizácie projektu: október 2019

Krátky opis projektu: 

Cieľom projektu je zvýšiť zaškolenosť detí v Materskej škole Bátovce a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávania. Realizáciou projektu sa kapacita MŠ zvýši zo súčasného stavu 37 detí na 47 detí. Projekt má vytvoriť dostatočné kapacity v MŠ Bátovce, čím zároveň vytvorí podmienky na zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov a tým aj zlepšovanie príjmovej situácie mladých rodíny. Projekt je svojím zameraním v súadle s Intervenčnou stratégiou IROP, s Prioritnou osou č. 2 "Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám" a  Špecifickým cieľom č. 2.2.1. "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl"

Miestom realizácie projektu je Materská škola Bátovce, (adresa: 935 03  Bátovce č. 408). Budova predmetnej materskej školy vrátane jej areálu sa nachádza v k.ú. Obce Bátovce na parcele C 6583/21 a C 6583/22  a je vo výlučnom vlastníctve obce Bátovce.

    Merateľné ukazovatele projektu sú nasledovné:

•              Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl

•              Počet podporených materských škôl

•              Počet renovovaných verejných budov

•              Podlahová plocha renovovaných verejných budov

•              Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením

•              Počet podporených areálov MŠ

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú stanovené a vyčíslené v projekte, tieto hodnoty  sa budú vykazovať po realizácií projektu.

Úpravou objektu a areálu sa zabezpečí bezbariérový prístup aj pre imobilné deti a zaradenie prvkov inkluzívneho vzdelávania do poskytovania predprimárneho vzdelania pre deti v správnej forme bude dodržiavať zásady rasovej tolerancie, multikultúrnej výchovy a individuálneho prístupu, pričom všetky deti budú zapájané rovnako do aktivít bez ohľadu na zdravotné alebo sociálne odlíšenie.

Projekt popri stavebnej časti rieši aj interiérové vybavenie MŠ a úpravu areálu vrátane prvkov detského ihriska. 

Pre ďalšiu skupinu užívateľov výsledkov projektu – rodičov detí bude realizácia projektu znamenať zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života a vytvorenie podmienok vhodných pre začlenenie sa do pracovného procesu.

Predkladaný projekt vychádza z dlhodobých a strednodobých cieľov obce Bátovce v oblasti zlepšenia kvality života obyvateľov obce a s tým spojené zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí v materskej škole. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné jednoznačne definovať hlavný cieľ predkladaného projektu: zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Bátovce a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši z 37 na 47 detí s možnosťou ďalšieho rozšírenia v budúcnosti.                  

Uvedený cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových/špecifických cieľov:

Stavebné úpravy priestorov MŠ Bátovce a prístavba k MŠ Bátovce v súlade s projektovou dokumentáciou

Úprava areálu a oplotenia MŠ Bátovce

Nákup materiálno–technického vybavenia MŠ Bátovce


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka