Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bátovce

Informácia pre občanov a daňovníkov

Obec Bátovce oznamuje občanom a daňovníkom, že do 31.1.2018 je potrebné nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali v roku 2017 za daň z nehnuteľnosti / t.j. predaj, kúpa nehnuteľnosti/ ako aj podať si žiadosť na úľavu na dani,  ak ste držiteľom preukazu ZŤP, a preukaz bol vydaný  v roku 2017.

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatku za komunálny odpad v roku 2018, že do konca januára je nutné podať si žiadosť a priložiť  k tomu potvrdenie, alebo doklad o zaplatení v mieste pobytu , ak sa zdržiavajú dlhodobo mimo miesta trvalého pobytu.  

Do konca januára  je tiež nutné nahlásiť si zmenu pri poplatku za  držanie psa / t.j. úhyn psa, alebo držanie psa staršieho ako 6 mesiacov /.

Na žiadosti po 31.1.2018 sa nebude prihliadať.


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe zákona č. 369/1990 Zb.o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 15.12.2017 /piatok/ o 17.00 h. v spoločenskej miestnosti Komunitného centra  v Bátovciach

Pozvánka, návrhy vzn a materiály tu.


 

Návrh územného plánu obce Bátovce


 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na 1. Polrok v obci Bátovce na rok 2018

 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 

OBSIAHLE BILANCOVANIE KLUBU DÔCHODCOV

V stredu 23. augusta podvečer sa konala v Komunitnom centre výročná členská  schôdza Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach. V zmysle  štatútu klubu  to bola aj hodnotiaca schôdza. Rokovanie otvorila a účastníkov privítala predsedníčka  klubu Mariana Bernátová. Zvlášť privítala starostu Ing. Petra Burča a učiteľku Základnej školy Mgr. Zuzana Címerovú.

Predsedníčka  klubu vymenovala podujatia v obci, do ktorých sa seniori aktívne zapojili v tomto  roku. Už v januári usporiadali prvé kultúrne predstavenie pred budovou obecného úradu, kde vystúpila Folklórna skupina Borovica spolu s deťmi. Vo februári boli seniori hlavnými organizátormi a aktérmi vydarených fašiangových osláv, ktorých tradíciu sa podarilo obnoviť rok predtým. Nechýbali ani pri Jánskej vatre a Dni detí, ktorý deťom spríjemnili tradičnými dobrotami. Aktívne sa zapojili aj  do príprav na súťaž Dedina  roka, keď priložili ruku ku skrášľovaniu obce i k programu pre hodnotiacu komisiu. Členovia Klubu dôchodcov nesmeli, samozrejme, chýbať ani pri organizácii vrcholného kultúrneho podujatia v obci – Bátovského jarmoku, osláv 980. výročia prvej písomnej zmienky o obci a v rámci toho aj stretnutia rodákov. Do programu podujatia prispela aj Folklórna  skupina Borovica pod vedením Marty Libutkovej a za harmonikového sprievodu Gizely Gunárovej. Za rok existencie skupina umelecky rástla a dokazuje, že má potenciál pre ďalší rast.

Klub dôchodcov sa veľmi úspešne zapojil aj do podujatia Noc múzeí a galérií v expozícii Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice, čo ocenil aj riaditeľ múzea PhDr.  Ján Dano. Chýr o svojom kuchárskom majstrovstve potvrdili členky klubu aj na ďalších podujatiach v mlyne – na stretnutí motorkárov a farmárskej nedeli.

Podarilo sa im zorganizovať, tiež s podporou starostu, aj dva vydarené jednodňové poznávacie zájazdy. V júni navštívili Arborétum Borová hora a Turiec, v auguste, aj s vnúčatami (v rámci projektu „Starí rodičia  deťom“) navštívili Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom a región Rajca. Okrem poznávania sa aj osviežili na kúpalisku, v Turčianskych Tepliciach , resp. Rajeckých Tepliciach.

Mariana Bernátová ocenila pomoc Obecného úradu a samosprávy na čele so starostom Ing. Petrom Burčom, ktorému zvlášť poďakovala. Rovnako ocenila aj spoluprácu v Mgr. Zuzanou Címerovou, ktorá vedie  deti k spolupráci so seniormi.

Potom predniesla podpredsedníčka klubu Mgr. Magdaléna Skalková podrobnú (a celkom optimistickú) správu o hospodárení klubu.

Na úvod diskusie sa starosta obce poďakoval členom klubu za aktívnu činnosť pri zveľaďovaní obce a oživení kultúrneho  života. Podľa neho tí seniori, ktorí sa neprihlásili do klubu, môžu banovať, lebo tam panuje výborná atmosféra. Za spoluprácu s najmladšími Bátovčanmi sa seniorom poďakovala aj Mgr. Zuzana Címerová. V diskusii zazneli návrhy na ďalšie aktivity. Rozhodli sa napríklad oživiť tradíciu osláv SNP pri pamätníku na námestí (a po  schôdzi si nacvičili aj piesne na túto príležitosť).

Keďže  podľa štatútu klubu sa v rámci hodnotiacej schôdze volí aj nový výbor klubu, prebehli teda aj  voľby. Zo 45 členov klubu bolo prítomných 30, takže schôdza bola uznášania schopná.  Do nového  výboru klubu  boli v tajných voľbách zvolení (a na prvom zasadnutí výboru si rozdelili funkcie): Mariana Bernátová - predsedníčka, Mgr. Magdaléna Skalková - podpredsedníčka a pokladníčka, Marta Libutková – členka, Ján Hajdamár - člen, Milan Kuzma - člen, Agneša Liptáková – hospodárka a Danica Ráchelová - tajomníčka. Prítomní schválili správu o činnosti, správu o hospodárení a konštatovali, že Klub dôchodcov pri OcÚ  v Bátovciach pôsobí v zmysle  svojho štatútu.

Klub dôchodcov za 26 mesiacov existencie dokázal svoje opodstatnenie. Seniori výrazne prispeli k oživeniu spoločenského života v obci a dokázali, že nepatria „do starého železa“. Pozývajú medzi seba aj ďalších. Každú stredu o 17. hodine v Komunitnom centre je každý vítaný.

ŠTEFAN RÁCHELA


 
ÚvodÚvodná stránka