Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bátovce

Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Návrh viacročného rozpočtu hospodárenia obce na roky 2018 - 2021

  Rozpočet na rok 2019.xls (105 kB)


 

Pozvánka

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na deň 21.11.2018 /streda/ o 17.00 h.
v sobášnej sieni v Kúrii

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba zástupcu starostu obce
8. Určenie platu starostu obce
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver
Všetky návrhy týkajúce sa programu sú zverejnené na webovej stránke obce
a k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

V Bátovciach 15.11.2018

Ing. Peter Burčo
starosta


 

Obec Bátovce, na základe výsledkov rozborov vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oznamuje verejnosti, že voda vo vodnej nádrži Lipovina Bátovce - nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov !!!


 

6. Bátovská koštovka vín miestnych vinohradníkov- výsledky


 

Riaditeľka Materskej školy Bátovce, v zriaďovacej pôsobnosti Obce Bátovce, v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 9. 5. 2018 - 11. 5. 2018 /streda, štvrtok, piatok/v čase od 10: 30 hod. do 11: 30 hod. v priestoroch budovy materskej školy

Zápis detí do MŠ - Informácie

 

Registrácia pre odoberanie informácií e-mailom alebo sms

Obec Bátovce ponúka možnosť zasielať hlásenia obecného rozhlasu a dôležité informácie prostredníctvom e-mailu a v budúcnosti aj prostredníctvom SMS. Pre tento účel sme vytvorili možnosť zaregistrovať svoje telefónne číslo alebo mailovú adresu. Zasielanie oznamov e-mailom spúšťame od 1.3.2018, zasielanie oznamov cez sms spustíme po vytvorení dostatočne veľkej databázy záujemcov.

Registrácia

 

 


 

Monografia obce Bátovce - prosba o spoluprácu

Obec Bátovce sa obracia s prosbou k občanom obce Bátovce a sympatizantom obce Bátovce o poskytnutie historických fotografií alebo spomienok spojených s obcou Bátovce pre využitie alebo zobrazenie v pripravovanej monografii obce. Fotografie, zápisky, pamäte, rodinné kroniky a podobne je potrebné doniesť alebo doručiť na obecný úrad Bátovce. V obálke alebo uzatávrateľnom obale s označením vlastníka aby mohli byť po naskenovaní a použití vrátené späť majiteľovi. Za ochotu vopred ďakujeme.

 


 

Oficiálna Facebooková stránka obce

 

https://www.facebook.com/obecbatovce/" class="fb-xfbml-parse-ignore" style="text-align: center;">Obec Bátovce

 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na 2. Polrok v obci Bátovce na rok 2018

 

Návrh územného plánu obce Bátovce


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

ÚvodÚvodná stránka