Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klub dôchodcov Bátovce

O nás

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach vznikol v júni 2015. Účelom jeho vzniku bolo zapojiť ľudí v dôchodkovom veku do spoločenského a kultúrneho diania v obci, využiť  ich potenciál pre rozvoj obce. Zakladajúci členovia  si dali za  cieľ aj spájanie generácií, odovzdávanie  skúseností starších mládeži. V neposlednom rade je úlohou klubu aj umožniť starším ľuďom stretávať sa so svojimi rovesníkmi v kultúrnom prostredí, navzájom si pomáhať, obnovovať  sociálne kontakty.  Doterajšia  činnosť klubu dokazuje, že založenie klub dôchodcov bol dobrý nápad. 

Klub  dôchodcov sa riadi štatútom, ktorý  bol schválený Obecným zastupiteľstvom 24. júna 2015 Uznesením č. 7/XIII/2015

Stretávame sa v Komunitnom centre každú stredu, v letnom období o 18. hodine, v zimnom období o 17. hodine.  Príďte medzi nás! Každý je srdečne vítaný.

 

Výbor Klubu  dôchodcov

Predsedníčka: Mariana Bernátová, t.č: 0904 300 345

Podpredsedníčka a pokladníčka: Mgr. Magdaléna Skalková, magdalenaskalkova@email.cz

Tajomníčka: Danica Ráchelová, danica.rachelova@gmail.com

Hospodárka: Agneša Luptáková

Členovia: Marta Libutková, Ján Hajdamár, Milan Kuzma


 

Predvianočné stretnutie Klubu dôchodcov

Už tradičné predvianočné stretnutie Kubu  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach sa konalo na Luciu, v stredu 13. decembra v Komunitnom centre. Vo veľkej zasadačke boli pripravené štedrovečené stoly so všetkým, čo na nich má byť.

Na úvod predsednička klubu Mariana Bernátová pripomenula blížiace sa Vianoce a vianočné zvyky ako sa prežívali kedysi a zaželala všetkým šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku. Nasledovalo tiež už tradičné vystúpenie detí zo Základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Címerovej s aktuálnymi zvykmi na Luciu a s vianočnými vinšmi a piesňami. Roztomilé vystúpenie detí zožalo zaslúžený potlesk prítomných.

Slávnostný prípitok potom predniesol starosta obce Ing. Peter Burčo. „Bol to  dobrý rok. Aj vďaka vám,“ skonštatoval a pripomenul obecné podujatia v tomto roku, ktorých bolo opäť viac ako vlani a boli úspešne zvládnuté aj vďaka aktívnej účasti seniorov. Zaželal všetkým šťastlivé sviatky v kruhu blízkych a veľa zdravia v novom roku. Keďže členka klubu Lydka Gombíková oslávila okrúhle životné jubileum, zaželal jej všetko najlepšie.

Nasledovala už v predstihu štedrá večera a zábava pri hudobnom sprievode PhDr. Gizely Gunárovej na keyboarde.

Text a fofo: Štefan Ráchela


 

SENIORI SI PRIPOMENULI MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Vo štvrtok 19. októbra pripravilo vedenie klubu  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločné posedenie v priestoroch Komunitného centra.  Chcelo sa takto poďakovať všetkým členom KD za ochotu prispievať akoukoľvek pomocou ale aj účasťou na aktivitách. Všetkých privítala predsedníčka klubu Mariana Bernátová. „Zajedzte si, vypite si, zaslúžite si. Dnes sa budeme zabávať,“ – povedala.

Za dva roky existencie dokázal klub svoju životaschopnosť. Okrem podujatí v obci začali predávať  seniorky svoje kuchárske umenie aj na podujatiach v okolí a chýr a ich dobrotách sa rýchlo rozšíril. Stali sa stabilnými účastníčkami Farmárskej nedele každú poslednú nedeľu vo  Vodnom mlyne v Bohuniciach a na Malom milom trhu v Súdovciach 1. októbra si na ich párancoch pochutnávali návštevníci z kúpeľov v Dudinciach.

Po pohostení sa začalo spievať za  sprievodu PhDr. Gizky Gunárovej na akordeóne a po chvíli sa aj tancovalo.


 

Gazdovská nedeľa v Bohunickom mlyne

V  sobotu 24. septembra 2017 členovia a členky KD v Bátovciach sa už po tretíkrát zúčastnili podujatia "Farmárska nedeľa", ktorú organizuje Tekovské múzeum v Leviciach v priestoroch Turčanovho mlyna pri Bohuniciach. Bolo zaujímavé pozrieť si výrobky, ktoré predstavovali jednotliví účastníci, v ktorých sa odzrkadľujú ich vedomosti, zručnosti a tvorivosť. Návštevníci sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré ponúkali zručné kuchárky a kuchári. Mohli si vybrať od kapustnice, cez osúchy, guľáš až po párance, ale mali možnosť ochutnať aj sladké dobroty.. Aj keď nám počasie nie veľmi prialo, ponúkané dobroty všetkým pochutili. Nakoniec nás rozohnalo prichádzajúce mrholenie. Odchádzali sme spokojní, veď prítomným chutili aj naše dobroty - guľáš a párance.

Text a foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

OBSIAHLE BILANCOVANIE KLUBU DÔCHODCOV

V stredu 23. augusta podvečer sa konala v Komunitnom centre výročná členská  schôdza Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach. V zmysle  štatútu klubu  to bola aj hodnotiaca schôdza. Rokovanie otvorila a účastníkov privítala predsedníčka  klubu Mariana Bernátová. Zvlášť privítala starostu Ing. Petra Burča a učiteľku Základnej školy Mgr. Zuzana Címerovú.

Predsedníčka  klubu vymenovala podujatia v obci, do ktorých sa seniori aktívne zapojili v tomto  roku. Už v januári usporiadali prvé kultúrne predstavenie pred budovou obecného úradu, kde vystúpila Folklórna skupina Borovica spolu s deťmi. Vo februári boli seniori hlavnými organizátormi a aktérmi vydarených fašiangových osláv, ktorých tradíciu sa podarilo obnoviť rok predtým. Nechýbali ani pri Jánskej vatre a Dni detí, ktorý deťom spríjemnili tradičnými dobrotami. Aktívne sa zapojili aj  do príprav na súťaž Dedina  roka, keď priložili ruku ku skrášľovaniu obce i k programu pre hodnotiacu komisiu. Členovia Klubu dôchodcov nesmeli, samozrejme, chýbať ani pri organizácii vrcholného kultúrneho podujatia v obci – Bátovského jarmoku, osláv 980. výročia prvej písomnej zmienky o obci a v rámci toho aj stretnutia rodákov. Do programu podujatia prispela aj Folklórna  skupina Borovica pod vedením Marty Libutkovej a za harmonikového sprievodu Gizely Gunárovej. Za rok existencie skupina umelecky rástla a dokazuje, že má potenciál pre ďalší rast.

Klub dôchodcov sa veľmi úspešne zapojil aj do podujatia Noc múzeí a galérií v expozícii Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice, čo ocenil aj riaditeľ múzea PhDr.  Ján Dano. Chýr o svojom kuchárskom majstrovstve potvrdili členky klubu aj na ďalších podujatiach v mlyne – na stretnutí motorkárov a farmárskej nedeli.

Podarilo sa im zorganizovať, tiež s podporou starostu, aj dva vydarené jednodňové poznávacie zájazdy. V júni navštívili Arborétum Borová hora a Turiec, v auguste, aj s vnúčatami (v rámci projektu „Starí rodičia  deťom“) navštívili Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom a región Rajca. Okrem poznávania sa aj osviežili na kúpalisku, v Turčianskych Tepliciach , resp. Rajeckých Tepliciach.

Mariana Bernátová ocenila pomoc Obecného úradu a samosprávy na čele so starostom Ing. Petrom Burčom, ktorému zvlášť poďakovala. Rovnako ocenila aj spoluprácu v Mgr. Zuzanou Címerovou, ktorá vedie  deti k spolupráci so seniormi.

Potom predniesla podpredsedníčka klubu Mgr. Magdaléna Skalková podrobnú (a celkom optimistickú) správu o hospodárení klubu.

Na úvod diskusie sa starosta obce poďakoval členom klubu za aktívnu činnosť pri zveľaďovaní obce a oživení kultúrneho  života. Podľa neho tí seniori, ktorí sa neprihlásili do klubu, môžu banovať, lebo tam panuje výborná atmosféra. Za spoluprácu s najmladšími Bátovčanmi sa seniorom poďakovala aj Mgr. Zuzana Címerová. V diskusii zazneli návrhy na ďalšie aktivity. Rozhodli sa napríklad oživiť tradíciu osláv SNP pri pamätníku na námestí (a po  schôdzi si nacvičili aj piesne na túto príležitosť).

Keďže  podľa štatútu klubu sa v rámci hodnotiacej schôdze volí aj nový výbor klubu, prebehli teda aj  voľby. Zo 45 členov klubu bolo prítomných 30, takže schôdza bola uznášania schopná.  Do nového  výboru klubu  boli v tajných voľbách zvolení (a na prvom zasadnutí výboru si rozdelili funkcie): Mariana Bernátová - predsedníčka, Mgr. Magdaléna Skalková - podpredsedníčka a pokladníčka, Marta Libutková – členka, Ján Hajdamár - člen, Milan Kuzma - člen, Agneša Liptáková – hospodárka a Danica Ráchelová - tajomníčka. Prítomní schválili správu o činnosti, správu o hospodárení a konštatovali, že Klub dôchodcov pri OcÚ  v Bátovciach pôsobí v zmysle  svojho štatútu.

Klub dôchodcov za 26 mesiacov existencie dokázal svoje opodstatnenie. Seniori výrazne prispeli k oživeniu spoločenského života v obci a dokázali, že nepatria „do starého železa“. Pozývajú medzi seba aj ďalších. Každú stredu o 17. hodine v Komunitnom centre je každý vítaný.

ŠTEFAN RÁCHELA


 

ZA ZAUJÍMAVOSŤAMI RAJECKEJ KOTLINY

Klub  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach zorganizoval aj tieto prázdniny tematický poznávací zájazd „Starí  rodičia  deťom“. O rastúcom záujme a dobrej odozve takýchto zájazdov svedčí aj to, že v stredu ráno bol autobus zaplnený do posledného miesta domácimi.

Prvou zastávkou  bola  Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Astronomické zariadenie zaujalo malých i starších účastníkov. Vo Hviezdnej sále v planetáriu s priemerom kupoly 10 metrov sme poznávali oblohu a ďalekohľadom sme pozorovali  Slnko.

Druhou zastávkou boli Čičmany – obec zaujímavá unikátnou starobylou architektúrou, pre ktorú sú typické maľované zrubové drevenice. V roku 1977 bola časť obce vyhlásená za  pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Zaujal  nás aj krásny interiér dreveníc, vystavené obrusy, obrazy a kroje.

Potom sme sa presunuli do Rajeckej Lesnej, kde si pozreli Slovenský betlehem, ktorý vytvoril majster rezbár Jozef Pekár. Na unikátnom diele začal pracovať v roku 1980 a tvoril ho 15 rokov. Expozícia nezobrazuje len Kristovo narodenie v meste Betleheme a jeho život, ale aj dejiny Slovákov a život na dedine. Zastúpené sú tu všetky  slovenské regióny  a ich  dominanty – hrady a katedrály. Celé dielo je dlhé 8,5 metra, široké 2,5 metra a 3 metre vysoké. Spolu je tam rozmiestnených cca 300 postáv, polovica z nich sa pohybuje. Na poschodí sú vystavené drevorezby významných rajeckých rezbárov.

Expozície v Čičmanoch a Rajeckej Lesnej zaujali aj našich najmenších účastníkov a iste prispeli k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dedovizni.

Popoludnie patrilo oddychu a kúpaniu. Osvieženie prišlo v horúcom dni každému vhod. Vrátili sme sa už za tmy, unavení, ale plní zážitkov.

 

Text a foto: Danica Ráchelová


 

Prispeli sme k vydarenému Dňu detí a Jánskej vatre.

V piatok 23. júna, v predvečer sviatku Jána Krstiteľa, sa konalo tradičné pálenie Jánskej vatry na priehrade Lipovina spojené s oslavou Dňa  detí. Podujatie pripravili Obec Bátovce, občianske združenie Bátovčan, Dobrovoľný hasičský zbor a do prípravy sa aktívne zapojili aj členovia nášho klubu.
Od rána seniori kúrili pod kotliny a seniorky chystali párance a perky. Už dopoludnia  sa začal „deň detskej radosti“ športovou olympiádou v miestnej Základnej škole. Pre vyhladnuté  deti už čakalo na Lipovine pohostenie – tradičné  dobroty pre nich pripravili členky Klubu  dôchodcov, ktorý pôsobí pri Obecnom úrade. Po pohybe im staromamovské párance a perky deťom padli dobre a len sa tak po nich zaprášilo.

Popoludní potom pokračoval Deň  detí na parkovisku priehrady Lipovina. Tam premiestnili kotliny a pokračovali  v príprave párancov, perkov a gulášu. Aj tie mali úspech, išli poriadne na odbyt a do zapálenia vatry sa všetko minulo.

Keď sa večer začalo hrať Duo Servus, boli to seniorky, ktoré „roztáčali“ zábavu na parkete, či vlastne na asfalte parkoviska.

K vydarenému podujatiu sme výdatne prispeli aj my, čo ocenil aj starosta Ing. Peter Burčo.


 

Boli sme na výlete v Turci

 

V utorok 13. júna zorganizoval  Klub  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach poznávací  výlet do Turca. O 6. hodine ráno nás autobusom vyrazilo 35.

Prvá zastávka bola vo Zvolene, v Arboréte Borová hora. Ranná prechádzka  rozkvitnutým arborétom padla dobre každému. Zamerali sme sa najmä na  ruže, ktorých je tam naozaj ohromujúce množstvo druhov.

Potom sme už mierili do „Turčianskej záhradky“, priamo do jej srdca, do Martina. Tam bola naša prvá zastávka v expozícii Slovenského národného múzea. V sprievode sprievodkyne sme si pozreli kroje z celého Slovenska, ktoré zaujali najmä ženskú časť. Mužov zase zaujímali viac vystavené poľnohospodárske náradia a stroje, ktoré používali naši predkovia.

Na prehliadku Národného  cintorína nám zostala len trištvrtehodina. Tam sme si pozreli hroby našich významných dejateľov.

Ďalšou zastávkou boli Jahodnícke Háje – Múzeum slovenskej dediny. V sprievode erudovaného a zanieteného mladého sprievodcu sme  si pozreli ukážky bývania našich predkov. Boli sem prenesené dedinské stavby z Kysúc, Oravy, Liptova a Turca. Mohli sme nakuknúť aj  do obydlí a spoznať interiér dreveníc. Videli sme  aj drevenú dedinskú školu z Kysúc, krčmu z Oravy a kostol prenesený sem z turčianskej obce Rudno. So záujmom sme si pozreli zájazdový hostinec prenesený sem z Moškovca. Zaujala nás aj drevenica z Oravy, v ktorej bola nakrúcaná Perinbaba, medzi oravskou a liptovskou expozíciou zase pódium, na ktorom bolo robený konkurz pre televíznu folklórnu súťažnú šou Zem spieva. 

Aby sme sa vyhli betónovej ceste medzi Turčianskymi Teplicami a Martinom, išli sme v smere tam popod Malú Fatru a naspäť popod Veľkú Fatru cez známe turčianske dediny Mošovce a Blatnicu.

Aby sme spojili užitočné aj s príjemným, zastavili sme sa v Turčianskych Tepliciach v Aquaparku. Kúpeľ v termálnej liečivej vode nám dobre padol.

Unavení, ale plní zážitkov a poznatkov sme sa vrátili do Bátoviec po 20. hodine. A hneď „zahorúca“ sme sa už po ceste dohodli, že v auguste zorganizujeme ďalší výlet . Po Turčianskej kotline by sme chceli poznávať Rajeckú kotlinu.

Danica Ráchelová,  tajomníčka Klubu dôchodcov

foto: Ladislav Kútik, Danica Ráchelová

 


 

Vďaka Bátovčanom ožil Vodný mlyn v Bohuniciach

Do organizácie podujatia Noc múzeí a galérií v expozícii Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice v sobotu 20. mája sa zapojili aj Bátovčania. Po vlaňajšej úspešnej účasti poverilo múzeum náš Klub dôchodcov, aby prevzal záštitu nad kultúrnym programom.  Seniori oslovili k spolupráci aj Základnú školu v Bátovciach.

Bátovskí seniori vystúpili s  folklórnym pásmom „Prechádzka bátovským chotárom“ a s pásmom starých menej známych piesní „Oprášené piesne“. Deti ZŠ vystúpili s rozprávkovým pásmom Pampúšik, ktoré s nimi nacvičila Mgr. Zuzana Címerová. S folklórnym pásmom vystúpili aj Detský folklórny  súbor Pečeničan, kde účinkujú aj bátovské deti.

Šikovné seniorky obohatili ponuku aj tradičnými jedlami, ktoré mali veľký úspech. Párance a perky išli na dračku.
Podujatiu prialo aj počasie a návštevníci, najmä rodiny s deťmi, strávili v prekrásnom areáli príjemný deň.

Štefan Ráchela

Foto: Zdeněk Fořt


 

Oslávili sme jubileum najstaršieho člena

Sedemnásteho apríla sa  dožil 90 rokov najstarší člen Klubu  dôchodcov v Bátovciach (a najstarší muž v našej obci) pán Ján Rievaj. Takže stretnutie klubu v stredu 19. apríla sa nieslo v slávnostnom duchu. Vedenie klubu pripravilo priateľské posedenie. V príjemnom prostredí sa spomínalo i spievalo. Oslávenec ešte stále hospodári na svojom gazdovstve v Jalakšovej. Aj v období tohtoročných Veľkonočných sviatkov mu na hospodárstve pribudli ďalšie jahnence.

Pánovi Rievajovi želáme do ďalších  rokov dobré zdravie a veľa spokojnosti.

-šr-

Foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

Deň žien po bátovsky

Toto stredajšie stretnutie členov Klubu dôchodcov v Bátovciach malo slávnostnejší charakter ako inokedy. Veď bol 8. marec – Medzinárodný deň žien, a ten si ešte stále väčšina z nás pripomína.
Na úvod prišiel svoje seniorky pozdraviť starosta obce Ing. Peter Burčo. Každá prítomná dostala kvet. Starosta všetkým poprial všetko dobré a poďakoval sa im za spoluprácu. Veď práve ženská časť Klubu dôchodcov je nielen najpočetnejšia, ale aj najaktívnejšia v zapájaní sa do kultúrno-spoločenského života v obci.
Potom už tradične s kyticou básničiek, pesničiek a tanca vystúpili deti miestnej základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Címerovej. Milé vystúpenie odmenili oslávenkyne potleskom i pohostením.
Nasledovalo neformálne posedenie zakončené už tradične spevom za harmonikového doprovodu Gizky Gunárovej do neskorého večera.


 

BÁTOVSKÉ DÔCHODKYNE OBDAROVALI POSTIHNUTÉ DETI

Už tradičným účastníkom Bátovských vianočných trhov je aj agilný Klub dôchodcov pri Obecnom úrade. Aj tohto roku ponúkali výrobky šikovných rúk svojich členiek – vianočné sladkosti a ozdoby. Nie všetko z bohatej ponuky sa predalo, preto sa rozhodli s tým, čo nepredali obdariť deti. A tak po dohode s vedením Spojenej školy v Leviciach navštívili na Mikuláša v utorok 6. decembra 2016 Špeciálnu základnú a materskú školu na Ulici 29. augusta a darčeky odovzdali deťom osobne. Deti im ako poďakovanie pripravili milé vystúpenie, keď im s pomocou paní učiteliek zaspievali a zatancovali. Bátovské seniorky aj takto prispeli k napĺňaniu ducha Vianoc.
Foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

Bátovskí seniori v Bratislave

V pondelok 24. októbra zorganizoval Klub dôchodcov v Bátovciach návštevu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Nebolo to žiadne cestovanie za nákupmi, ale putovanie za pamätihodnosťami, zaujímavosťami, ktoré vyvrcholilo návštevou Národnej Rady SR a reprezentačných priestorov Bratislavského hradu.
Prehliadku mesta sme začali na petržalskej strane Dunaja, odkiaľ sme prešli novým Starým mostom cez Dunaj, prešli sme nábrežím k novému Slovenskému národnému divadlu, vrátili sme sa na Šafárikovo námestie, prešli sme starým mestom popri Hviezdoslavovom divadle, popri starom SND a Hviezdoslavovym námestím, popod Michalskú bránu ku Prezidentskému palácu.
Potom sme sa vyviezli trolejbusom k hradu, kde nás čakal bonbónik – prehliadka NR SR a reprezentačných priestorov v Bratislavskom hrade. Jednou z priorít Kancelárie NR SR je sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť osobný kontakt občanov s poslancami. Cieľom Projektu Otvorený parlament je, aby sa občania prostredníctvom prehliadok a exkurzií mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parlamentnej práce priamo na mieste. Vo vestibule sa nás ujal Mgr. Ľubomír Adamišin z komunikačného odboru NR SR. Treba povedať, že sa nám venoval naozaj celou dušou. Najskôr nás oboznámil s históriou slovenského parlamentarizmu. Potom nás previedol priestormi. Mali sme vlastne šťastie, že pondelok nebol rokovací deň, lebo sme mali prístup na miesta, kde by sme sa počas rokovania neboli dostali.
Potom sme tunelom, ktorý spája budovu parlamentu s hradom prešli do hradu (to sa tiež málokomu podarí), kde sme si reprezentačné priestory, ktoré využíva NR SR, prezident a vláda SR . Vďaka pánovi Adamišinovi sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o fungovaní NR SR, o histórii hradu a umeleckých pokladoch, ktoré skrýva. Patrí k tým ľuďom, ktorí svojim zamestnaním naozaj žijú a berú ako poslanie. Aj touto cestou mu vyjadrujeme poďakovanie. A naše pozvanie do bátovských ľochov pre neho platí.


 

Ustanovujúce stretnutie Klubu dôchodcov

Na prvom oficiálnom stretnutí za účelom založenia základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Klubu dôchodcov sa stretlo v utorok 30. júna 2015 podvečer v Komunitnom centre v Bátovciach 25 seniorov privítal ich starosta obce. Ing. Peter Burčo a vyjadril im podporu, ktorú avizovali na júnovom zasadnutí aj poslanci Obecného zastupiteľstva. Zaželal im veľa úspechov
S účelom vzniku dvoch organizácií a náplňou práce ich oboznámili Danica Ráchelová Marianna Bernátová. ZO JDS vznikne ako organizácia celoslovenskej organizácie seniorov, Klub dôchodcov bude obecnou záujmovou organizáciou slúžiacou na pravidelné stretávanie sa a realizáciu bátovských seniorov. Stretávať sa budú v Komunitnom centre.
Predsedníčka okresnej organizácie JDS Elena Kolmanová informovala o poslaní celoslovenskej organizácie seniorov, ktorá vznikla v roku 1990 a je partnerom ústredných orgánov štátnej moci pri obhajobe záujmov seniorov a pri napĺňaní ich aktívnej staroby. Levická okresná organizácia má 27 základných organizácií s 2160 členmi a je najväčšou záujmovou organizáciou. Kolmanová informovala o aktivitách JDS a vyzvala Bátovčanov, aby sa do nich tiež zapájali, s tým, že budú môcť využívať aj výhody, ktoré členstvo poskytuje. Už 3. júla budú v Leviciach okresné športové hry seniorov, v jeseni prehliadku speváckych súborov seniorov, organizujú aj okresné pikniky.
V ďalšom si účastníci vyplnili prihlášky a zvolili si päťčlenný výbor a trojčlennú revíznu komisiu ZO JDS. V rámci Klubu dôchodcov si dohodli prvú spoločnú opekačku v stredu 8. júla o 17. hodine v Gazdovskom dvore, kde si dohodnú plán činnosti a rozdelia funkcie vo výbore. Na toto stretnutie srdečne pozývajú všetkých bátovských dôchodcov.


 
ÚvodÚvodná stránka