Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu

https://www.levice.sk/spolocny-obecny-urad.phtml?id5=23054

zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

a) Štátna stavebná správa v rozsahu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

b) Štátna správa ochrany prírody a krajiny v rámci zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Adresa:
Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
3. poschodie
934 01 Levice

e-mail: socu.levice@stonline.sk
Fax: 36/6306 871

Pracovníci:

PREDNOSTA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU:

Ing. Žaneta Vargová

t.č. 036/6306 870

mail: prednosta@socu-levice.dcom.sk

 

STAVEBNÁ SPRÁVA:
Spracováva žiadosti o:
- stavebné povolenia pre pozemné stavby
- odstraňovanie stavieb
- zmeny stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
- povolenie informačných a reklamných zariadení
- povolenie terénnych úprav

Ďalej spracováva návrhy na:
- vydávanie rozhodnutí o umiestňovaní stavieb a ich zmeny
- kolaudáciu stavieb

Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy

t.č. 036/6348 378

mail: kupca.stav@mail.t-com.sk

 

Bc. Dana Píšová - ref. stravebnej správy

t.č: 036/6348 378

mail: dana.pisova@socu-levice.dcom.sk

 

Ing. Klaudia Gálová - ref. stavebnej správy

t.č.: 036/6348 362

mail: klaudia.galova@socu-levice.dcom.sk

 

Jolana Nékyová - admin. pracovník stavebnej správy

mail: jolana.nekyova@socu-levice.dcom.sk

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Marcela Benčaťová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník

Anna Mikulecová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník

t.č. 036/6306 871

mail: anna.mikulecova@socu-levice.dcom.sk

 

Scarlet Křížková - ref. PaM opatrovateľskej služby

t.č. 036/6348 379

mail: skarlet.krizkova@socu-levice.dcom.sk


ŠKOLSKÝ ÚRAD

Mgr. Nicol Búryová - ref. pre školský úrad

t.č. 036/6306 872

mail: mestsksg@mail.t-com.sk

 

PaM ŠKOLSTVO

Marta Jančová - ref. agendy PaM školstvo

t.č. 036/6310761

mail: marta.jancova@socu-levice.dcom.sk

 

Anna Grausová - ref. agendy PaM školstvo

t.č.: 036/6310761

mail: anna.grausova@socu-levice.dcom.sk

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Príslušnému matričnému úradu je potrebné predložiť:

dieťa narodené v platnom manželstve:
- občiansky preukaz rodičov,
- sobášny list,

dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
- občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode,
- občiansky preukaz,

dieťa narodené vdove:
- sobášny list,
- úmrtný list zosnulého manžela,
- občiansky preukaz.

Poplatky: prvý výpis bez poplatku

Vybavuje: matrikárka Erika Kopanicová

Doba vybavenia: na počkanie

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: prvý výpis bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Erika Kopanicová

Doba vybavenia: na počkanie

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov (delegovaný sobáš). Úkon je spoplatnený.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka.

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
 • cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, najneskôr 2 týždne pred uzavretím manželstva .

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Poplatky:

 • 16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
 • 66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Leviciach

Potrebné je predložiť:

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,

právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
 • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.
 • Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.
 • Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Deň doručenia odhlasovacieho lístka ohlasovni pobytu je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu občana.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.
 • Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu.
 • Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!

V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 €  za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.
 • Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 €  za každú, aj začatú stranu.

Rozhodnutie o určení súpisného čísla

Potrebné doklady:

 • žiadosť stavebníka o určenie, zmenu alebo zrušení súpisného čísla
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo iný doklad o získaní vlastníctva (darovacia zmluva, kúpnopredajná zmluva)
 • geometrický plán, v prípade, že došlo k zmene v číslovaní nehnuteľnosti, resp. pozemku
 • stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
 • Poplatok: tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady

Vydávanie osvedčení o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Evidenciu a vydávanie osvedčení o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vykonáva obec na žiadosť občana.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • žiadosť o vydanie osvedčenia
 • list vlastníctva, alebo zmluvu o prenájme pozemkov
 • V prípade, že ide o nového žiadateľa, ktorému sa IČO bude prideľovať prvýkrát, obdrží od obce Žiadosť o pridelení IČO, ktorý doručí aj s kolkovou známkou v hodnote 3, € na Krajskú správu Štatistického úradu SR v Nitre.

Poplatok:  6,50 € za vydanie osvedčenia
1,50 € za zmenu osobných údajov v osvedčení o zápise SHR


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka