Aktuality

25.08.2016 Pozvánka, 20. zasadnutie OZ, 07.09.2016

23.06.2016 Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na II. polrok 2016

14.06.2016 OZNAM Obec  Bátovce    ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania Územného plánu obce Bátovce. Navrhované zámery , požiadavky a prípadne podklady, ktoré by pomohli pri spracovaní novej ÚPN obce môžete predložiť písomnenajneskôr do 15.7. 2016 na Obecný úrad v Bátovciach. Očakávame, že svojimi  podnetmi pomôžete pri riešení problémov a prispejete  k naplneniu svojich predstáv o rozvoji našej obce.

10.06.2016 Pozvánka 6. mimoriadne zasadnutie OZ 13.06.2016

25.01.2016 Oznam pre majiteľov psov

Oznamujeme občanom, že daň za psa je potrebné zaplatiť do 31.01.2016.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na povinnosti vyplývajúce zo zákona.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od nadobudnutia 
alebo dovŕšenia 6 mesiacov veku psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ako je nadobudnutie, úhyn alebo zmenu 
majiteľa, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Upozorňujeme majiteľov, že je zakázaný voľný pohyb psov na celom území obce.

 


 

NDc1NmM5