Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bátovce

Riaditeľka Materskej školy Bátovce, v zriaďovacej pôsobnosti Obce Bátovce, v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 9. 5. 2018 - 11. 5. 2018 /streda, štvrtok, piatok/v čase od 10: 30 hod. do 11: 30 hod. v priestoroch budovy materskej školy

Zápis detí do MŠ - Informácie

 

6. Bátovská koštovka vín miestnych vinohradníkov

ies.jpg

Registrácia vzoriek: 

20.4. 2018 - piatok od 17:00 hod - 20:00 hod - Gazdovský dom

21.4. 2018 - sobota od 11:00 hod - 13:30 hod. - Gazdovský dom

Poplatky: 1 €/vzorka (1 vzorka v 2x0,7 l fľaši bez mena)

Odovzdané vzorky sa nebudú vracať ale budú ponúkané na degustáciu.

Posedenie v pivnici:

Vinári, ktorá dajú zvorku 1 €/osoba (kúpa lístkov pri registrácii vzoriek)

Ostatní: 5€/osoba

V cene vstupného je občerstvenie, guláš a 3 kupóny na degustáciu vzoriek. O dobrú náladu sa bude starať Mužská spevácka skupina Bátovčan a Ľudová hudba Podjavorská muzika. Kapacita pivnice je obmedzená, vinári so vzorkami majú prednosť.


 

Pozvánka na 36. zasadnutie OZ

Na základe zákona č. 369/1990 Zb.o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 28.03.2018 /streda/ o 18.00 h. v spoločenskej miestnosti Komunitného centra v Bátovciach

Program
1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia
4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
5. Návrh termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ Bátovce
6. Odpredaj časti pozemku v zmysle zámeru č. 3/2017 p. Gizela Nováková
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole fungovania komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
8. Správa hlavnej kontrolórky - Kontrola plnenia bežných výdavkov na kultúrne akcie z rozpočtu obce r. 2016 a 2017
9. Návrh nájomnej zmluvy na futbalové ihrisko a šatne na futbalovom ihrisku pre
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver

Materiály a pozvánka: http://www.batovce.sk/2018-03-28-zasadnutie/mid/324426/.html#m_324426


 

Pozvánka na zápis do 1. ročníka

Pozvánka vo formáte .pdf

zapis2018.jpg


 

Registrácia pre odoberanie informácií e-mailom alebo sms

Obec Bátovce ponúka možnosť zasielať hlásenia obecného rozhlasu a dôležité informácie prostredníctvom e-mailu a v budúcnosti aj prostredníctvom SMS. Pre tento účel sme vytvorili možnosť zaregistrovať svoje telefónne číslo alebo mailovú adresu. Zasielanie oznamov e-mailom spúšťame od 1.3.2018, zasielanie oznamov cez sms spustíme po vytvorení dostatočne veľkej databázy záujemcov.

Registrácia

 

 


 

Oznam

ies.jpgZápadoslovenská vodárenská spoločnosť žiada všetkých svojich odberateľov pitnej vody, aby  si zabezpečili vodomery vo vodomerných šachtách proti blížiacim sa silným mrazom, ktoré podľa výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu majú udrieť v najbližších dňoch. Za  zabezpečenie vodomeru proti poškodeniu mrazom zodpovedá odberateľ. Náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.                              


 

Monografia obce Bátovce - prosba o spoluprácu

Obec Bátovce sa obracia s prosbou k občanom obce Bátovce a sympatizantom obce Bátovce o poskytnutie historických fotografií alebo spomienok spojených s obcou Bátovce pre využitie alebo zobrazenie v pripravovanej monografii obce. Fotografie, zápisky, pamäte, rodinné kroniky a podobne je potrebné doniesť alebo doručiť na obecný úrad Bátovce. V obálke alebo uzatávrateľnom obale s označením vlastníka aby mohli byť po naskenovaní a použití vrátené späť majiteľovi. Za ochotu vopred ďakujeme.

 


 

Oficiálna Facebooková stránka obce

 


 

Informácia pre občanov a daňovníkov

Obec Bátovce oznamuje občanom a daňovníkom, že do 31.1.2018 je potrebné nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali v roku 2017 za daň z nehnuteľnosti / t.j. predaj, kúpa nehnuteľnosti/ ako aj podať si žiadosť na úľavu na dani,  ak ste držiteľom preukazu ZŤP, a preukaz bol vydaný  v roku 2017.

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatku za komunálny odpad v roku 2018, že do konca januára je nutné podať si žiadosť a priložiť  k tomu potvrdenie, alebo doklad o zaplatení v mieste pobytu , ak sa zdržiavajú dlhodobo mimo miesta trvalého pobytu.  

Do konca januára  je tiež nutné nahlásiť si zmenu pri poplatku za  držanie psa / t.j. úhyn psa, alebo držanie psa staršieho ako 6 mesiacov /.

Na žiadosti po 31.1.2018 sa nebude prihliadať.


 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na 1. Polrok v obci Bátovce na rok 2018

 

Návrh územného plánu obce Bátovce


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 
ÚvodÚvodná stránka