Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bátovce

Oznamujeme našim občanom, ktorí ešte nemajú zaregistrované svoje telefónne číslo v  systéme obecného SMS rozhlasu, že si ho môžu kedykoľvek zaregistrovať jednoducho odoslaním správy vo formáte registracia na číslo 0951253982

 

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS rozhlasu, nebude poskytnuté tretím osobám!

Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy: registracia zrusit na vyššie uvedené číslo


 

Donskí kozáci v evanjelickom kostole v Bátovciach

kozaci-batovce-banner-web.jpg

9.6.2019, 16:00 hod.

Vstupné: 10 €, ZŤP a 62+ - 7 €.

Predpredaj: Obecný úrad Bátovce, Evanjelická fara Bátovce


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Bátovce 368


 

OZNAM: Shopa Hont

Leták-page-001.jpgPonuka Shopa Hont-page-001.jpg


 

OZNAM: odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny:

Dátum Čas Lokalita
8.4.2019 7,30 – 11,00 č. domov 218-221, 235-296, 303-335
8.4.2019 12,00 – 15,00 č. domov 114-141, 171-177
9.4.2019 7,30 - 11,00 č. domov 17 – 113, bytový dom č. 86
9.4.2019 12,00 – 15,00 č. domov 197 – 217
10.4.2019 7,30 – 11,00 rekreačná oblasť Lipovina
10.4.2019 12,00 – 15,00 č. domov 368, 383, 400 – 414, 724
11.4.2019 7,30 – 11,00 rekreačná oblasť Lipovina
11.4.2019 12,00 – 15,00 č. domov 50, 305, 339-349, 375-376, 388-399
12.4.2019 7,30 – 11,00 Jalakšová č. domov 433 – 487
12.4.2019 12,00 – 15,00 č. domov 347, 352,354 – 365, 370 – 374,415, 417, 794-799
15.4.2019 7,30 – 11,00 rekreačná oblasť Lipovina
15.4.2019 12,00 – 15,00 lokalita Fertále

 

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujú.


 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že zber haluziny sa bude vykonávať do 11.4.2019. Po tomto termíne už obec zber haluziny nebude vykonávať. Občania si ju môžu samostatne odviezť na obcou určené miesto.


 

OZNAM

Oznamujeme občanom a chatárom, ktorí majú záujem o kompostér a majú uhradený poplatok za komunálny odpad môžu si vyzdvihnúť kompostér na obecnom úrade v úradných hodinách bezplatne.


 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že po obci boli rozmiestnené zelené kontajnery na sklo. Týmto sa ruší podomový zber skla a sklo sa zbiera len do týchto, na sklo určených kontajnerov.


 

OZNAM

Pripomíname občanom separovaný zber v obci Bátovce:

APRÍL
26.4.2019 Plasty, kovy, tetrapaky v jenom vreci
23.4.2019 Papier vo vreci
24.4.2019 Sklo v zelených kontajneroch

 


 

Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Bátovce ako zriaďovateľ Základnej školy, Bátovce 368  v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

výzvu

na voľby členov  Rady školy pri Základnej škole, Bátovce 368

Rada školy má 11 členov v zložení:

dvaja zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami základnej školy,

jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

štyria zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo   školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy,

štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy v termíne do 30. apríla 2019 zabezpečí riaditeľ školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Obecné zastupiteľstvo  na 2. zasadnutí uznesením číslo 2/XIX/2018 a  na 5.zasadnutí uznesením číslo 5/VII/2019.

                                                                                                               

V Bátovciach 01.04.2019

                                                                                                               Ing. Peter Burčo

                                                                                                                   starosta obce

 


 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že obvodná lekárka MUDr. Kršiaková, dnes 21.03.2019 NEBUDE ordinovať, z dôvodu choroby.


 

Zvoz triedeného odpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 26.03.2019 bude zvoz triedeného odpadu ako sú plasty, plechovky, tetrapakové obaly. Uvedené komodity odpadu môžu byť zmiešané v jednom vreci.


 

Výsledky volieb prezidenta SR

ies.jpg


 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov


 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.


 
Vyhodnotenie dotazníku s názvom Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že obvodná lekárka MUDr. Kršiaková bude mať od 25.02.2019 do 01.03.2019 DOVOLENKU. Zastupovať ju bude MUDr. Danielová, ktorá ordinuje na poliklinike v Leviciach.


 

Rozhodnutie


 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v mesiaci február bude zvoz triedeného odpadu ako sú plasty, plechovky, tetrapakové obaly dňa 26.02.2019. Uvedené komodity odpadu môžu byť zmiešané v jednom vreci. Vývoz bude uskutočnený v mesačných intervaloch, tak ako doteraz. Podomový zber papiera bude každé 3 mesiace. Presný dátum zvozu komodít, ako sú plasty, plechovky, tetrapakové obaly a papier, v nasledujúcich mesiacoch, bude včas oznámený. Na zber skla budú v obci dodané veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú rozmiestnené v obci do konca mesiaca február.


 

Ordinačné hodiny MUDr. Kršiaková

klik pre zväčšenie


 

OZNAM

Vyzývame občanov, ktorí parkujú s autami na miestnych komunikáciách, aby svoje autá preparkovali tak, aby nebránili traktorom v odhŕňaní snehu. V opačnom prípade nebude vykonaná zimná údržba cesty. Ďakujeme!


 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na I. Polrok v obci Bátovce 2019

                   Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na I. Polrok v obci Bátovce 2019.jpg


 

Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2019 - 2021

Návrh viacročného rozpočtu hospodárenia obce na roky 2018 - 2021

  Rozpočet na rok 2019.xls (105 kB)


 

Obec Bátovce, na základe výsledkov rozborov vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oznamuje verejnosti, že voda vo vodnej nádrži Lipovina Bátovce - nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov !!!


 

6. Bátovská koštovka vín miestnych vinohradníkov- výsledky


 

Monografia obce Bátovce - prosba o spoluprácu

Obec Bátovce sa obracia s prosbou k občanom obce Bátovce a sympatizantom obce Bátovce o poskytnutie historických fotografií alebo spomienok spojených s obcou Bátovce pre využitie alebo zobrazenie v pripravovanej monografii obce. Fotografie, zápisky, pamäte, rodinné kroniky a podobne je potrebné doniesť alebo doručiť na obecný úrad Bátovce. V obálke alebo uzatávrateľnom obale s označením vlastníka aby mohli byť po naskenovaní a použití vrátené späť majiteľovi. Za ochotu vopred ďakujeme.

 


 

Oficiálna Facebooková stránka obce

 

https://www.facebook.com/obecbatovce/" class="fb-xfbml-parse-ignore" style="text-align: center;">Obec Bátovce

 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na I. Polrok v obci Bátovce 2019

 

Návrh územného plánu obce Bátovce


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

ÚvodÚvodná stránka