Aktuality

03.01.2017 Oznam o výberovom konaní - výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Bátovce

01.12.2016  Návrh rozpočtu na rok 2017

01.12.2016 II. Úprava rozpočtu na rok 2016

14.11.2016 Pozvánka, 22. zasadnutie OZ dňa 23. novembra 2016

03.11.2016 Zámer obce Bátovce č. 6 na zámenu pozemkov

27.10.2016 Zámer obce Bátovce č. 5 na zámenu pozemkov

25.10.2016

OZNAM

Obec Bátovce ako obstarávateľ Územného plánu obce Bátovce oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám , že v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zadania územného plánu obce Bátovce

uskutoční v čase od 27.10 2016  do 28.11.2016.

Zadanie je uložené na Obecnom  úrade v Bátovciach,  taktiež na Okresnom úrade odbor výstavby a bytovej politiky v Nitre, na internetovej stránke obce www.batovce.sk alebo www.uzemneplany.sk

Záujemcovia  môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr

do  28.11.2016 na Obecný úrad  v Bátovciach

Ing. Peter Burčo

starosta obce

 

25.10.2016 V časti Územný plán bolo zverejnené zadanie územého plánu obce Bátovce

20.10.2016 Pozvánka 21. zasadnutie OZ, 26.10.2016

20.09.2016 Pozvánka - 7. mimoriadne zasadnutie OZ, 28.09.2016

14.09.2016 I. Úprava rozpočtu na rok 2016 - návrh

08.09.2016 Zámer obce Bátovce č. 1 na zámenu pozemkov

08.09.2016 Zámer obce Bátovce č. 2 na zámenu pozemkov

08.09.2016 Zámer obce Bátovce č. 3 na predaj pozemkov

08.09.2016 Zámer obce Bátovce č. 4 na predaj pozemkov

25.08.2016 Pozvánka, 20. zasadnutie OZ, 07.09.2016

23.06.2016 Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na II. polrok 2016

14.06.2016 OZNAM Obec  Bátovce    ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania Územného plánu obce Bátovce. Navrhované zámery , požiadavky a prípadne podklady, ktoré by pomohli pri spracovaní novej ÚPN obce môžete predložiť písomnenajneskôr do 15.7. 2016 na Obecný úrad v Bátovciach. Očakávame, že svojimi  podnetmi pomôžete pri riešení problémov a prispejete  k naplneniu svojich predstáv o rozvoji našej obce.

10.06.2016 Pozvánka 6. mimoriadne zasadnutie OZ 13.06.2016

25.01.2016 Oznam pre majiteľov psov

Oznamujeme občanom, že daň za psa je potrebné zaplatiť do 31.01.2016.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na povinnosti vyplývajúce zo zákona.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od nadobudnutia 
alebo dovŕšenia 6 mesiacov veku psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ako je nadobudnutie, úhyn alebo zmenu 
majiteľa, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Upozorňujeme majiteľov, že je zakázaný voľný pohyb psov na celom území obce.

 


 

OGU3NT